İş Hijyeni Ölçüm ve Analizleri

30/06/2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 No’lu İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülükleri düzenlenmiştir. İş Kanunu Madde 10 Bent (4)’e göre işveren, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamalıdır.

İş Hijyeni kapsamında yapılan ölçümler işletmelere hangi noktalarda ne tür önlemin alınacağı (kaynakta kontrol, ortamda kontrol, kişisel koruyucu ekipman) ve sağlık taramalarında işçilerin hangi testlere tabi tutulacağı ile ilgili ayarlamaların gerekliliği konusunda bilgi vermektedir.

Bu kapsamda;

Aydınlatma Ölçümlerinin Yapılması, Raporlanması ve Aydınlatma Haritalarının Hazırlanması,

Termal Konfor Ölçümlerinin (PMV, PPD, WBGT In/Out) Yapılması ve Raporlanması,

Ortam ve Kişisel Maruziyet Gürültü Ölçümlerinin Yapılması, Raporlanması ve Gürültü Dağılım Haritalarının Hazırlanması,

Ortam ve Kişisel Maruziyet Toz Ölçümlerinin Yapılması, Raporlanması ve Toz Dağılım Haritalarının Hazırlanması,

Ortam ve Kişisel Maruziyet Uçucu Organik Bileşikler (VOC) Ölçümlerinin Yapılması ve Raporlanması,

Ortam ve Kişisel Maruziyet Ağır Metal Ölçümlerinin Yapılması ve Raporlanması,

Ortam ve Kişisel Maruziyet İnorganik Asit Ölçümlerinin Yapılması ve Raporlanması,

Ortam ve Kişisel Maruziyet Serbest Silis (Silika) Ölçümlerinin Yapılması ve Raporlanması,

Ortam ve Kişisel Maruziyet Kömür Tozunda Kuartz-Silika Ölçümlerinin Yapılması ve Raporlanması,

Ortam ve Kişisel Maruziyet Alkalin Toz Ölçümlerinin Yapılması ve Raporlanması,

Ortam ve Kişisel Maruziyet Lif Sayımı Ölçümlerinin Yapılması ve Raporlanması,

Ortam ve Kişisel Maruziyet Lastik Tozu ve Lastik Buharı Ölçümlerinin Yapılması ve Raporlanması,

Ortam ve Kişisel Maruziyet Karbon Siyahı Ölçümlerinin Yapılması ve Raporlanması,

Ortam ve Kişisel Maruziyet Amonyak Ölçümlerinin Yapılması ve Raporlanması,

Ortam ve Kişisel Maruziyet Formaldehit Ölçümlerinin Yapılması ve Raporlanması,

Kişisel Maruziyet Titreşim Ölçümlerinin Yapılması ve Raporlanması,

Toksik Gaz Ölçümlerinin Yapılması ve Raporlanması,

Elektrik, Manyetik ve Elektromanyetik Alan ve Radyasyon Ölçümlerinin Yapılması ve Raporlanması,

konularında ulusal ve uluslararası metotlara uygun şekilde, konusunda deneyimli ve uzman personel ile modern ölçüm cihazları ve ekipmanları kullanarak hızlı, güvenilir ve kaliteli hizmet vermektedir.

Mevzuat Bilgisi;

6331 Nolu İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

Tozla Mücadele Yönetmeliği

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Ek-1 ve Ek-2

Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği

İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz Etkilerinden Çevre Ve Halkın Sağlığının Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin Yönetmelik