Su Atıksu Analizi

Suyun belli kullanım amacına uygunluğunun saptanması, su kalitesi ve kirliliği araştırmalarının temel amacını oluşturur. İçme ve kullanma suları ile ilgili pek çok ülkede standartlar ve sınır değerler oluşturulmuştur. Standartlar ve sınır değerler; suyun içerdiği iyon, gaz ve asılı haldeki maddelerin belli sınırları aşması halinde ortaya çıkabilecek olumsuzların önlenmesi ve insan, hayvan, bitki yaşamına zararlı etkilerin en aza indirilmesi amacıyla konulmuştur. İlgili sınır değerler aşıldığı zaman çevrede ve dolayısıyla canlılar üzerinde ortaya çıkabilecek olumsuz veya zararlı etkilerin belirlenmesi mümkündür. Akarsu, yeraltı suyu ve atık su örneklerinde incelenen parametreler; sıcaklık, pH, çözünmüş oksijen ve elektriksel iletkenlik (EC), her türlü su kimyası ve kirliliği çalışmalarında ölçülmesi gereken temel parametrelerdir. Ca, Mg, Na, Cl, HCO3, SO4 iyonları sularda bulunan temel iyonları oluşturur. Bu altı iyonun toplam konsantrasyonu; suyun seyreltik oluşuna veya deniz suyundan yüksek tuzluluğa sahip olmasına bakmaksızın, suda çözünmüş toplam maddelerin % 90’ından fazlasını oluşturur.

Bu kapsamda;

İçme Suyu, Kullanma Suyu, Yeraltı Suyu, Kaynak Suyu, Yağmur Suyu Olmak Üzere Su Analizleri,

Arıtma Giriş-Çıkış/Deşarj Suları, Proses Suları, Deponi Alanları Sızıntı Suyu Olmak Üzere Atık Su Analizleri,

Arıtma Tesisi Verimlilik-Performans Analizleri,

Karakterizasyon Analizleri,

Akarsu, Göl Suları Analizleri

Mikrobiyolojik Analizler

modern analitik laboratuvarımızda yapılmaktadır.

Mevzuat Bilgisi;

Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği

Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği

Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği

Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği

Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği